Проект "Образование за утрешния ден"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г.

до 15.10.2022 .

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 - Тематична програме и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 - Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

През учебната 2019/2020 година ОУ "Черноризец Храбър"  сформира следните групи:

с ръководител госпожа Мария Ангелова - старши учител по Информационни технологии.