Обществен съвет

Общественият съвет на ОУ "Черноризец Храбър", село Крушаре, община Сливен включва:

Председател: Тодор Андонов Пенков - представител на родителите.

Членове:

1. Съби Илиев Андонов - представител на родителите; 

2. Катя Златева Георгиева - представител на родителите;

3. Димитър Демирев Манолов - представител на родителите;

4. Марина Николова Митева - представител на Община Сливен.

Резервни членове:

1. Демир Василев Георгиев - представител на родителите;

2. Минка Йорданова Митева - представител на родителите;

3. Никола Илиев Колев - представител на родителите.