Проекти и национални програми за учебната 2019/ 2020 година

I.Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020)

Проектът е  съфинансиран   от   Европейския   съюз   чрез   Европейските   структурни   инвестиционни   фондове и   Министерството   на   образованието   и   науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от  28.02.2019 г. ОУ „Черноризец Храбър“ с. Крушаре участва с 13 групи за допълнително обучение по предмети от І до VІІ клас - 7 групи по БЕЛ , 5 групи по Математика и 1 група по Земеописание.

1. БЕЛ 1 клас – Антоанета Кискинова – 5 ученици

2. БЕЛ 2 клас – Виолета Господинова – 5 ученици

3. БЕЛ 3 клас – Красимира Куртева – 5 ученици

4. БЕЛ 4 клас – Димитрина Вълкова – 5 ученици

5. БЕЛ 5 клас – Жулиета Кънчева – 5 ученици

6. БЕЛ 6 клас – Милка Паскалева – 5 ученици

7. БЕЛ 7 клас – Стоянка Кадиева – 6 ученици

8. Математика 1 клас – Велислава Цонева – 5 ученици

9. Математика 2 клас – Райна Великова – 5 ученици

10. Математика 3 клас – Мария Николова – 5 ученици

11. Математика 4 клас – Нефизе Бозова – 5 ученици

12. Математика – Успех 7 клас – Мария Ангелова – 6 ученици

13. Земеописание – 7 клас – Зорница Георгиева – 5 ученици

Документи и приложения по Проект на МОН BG05M2OP001-2.011-0011-0001 „Подкрепа за Успех“ 

Указание за изпълнение на дейностите по Проект "Подкрепа за успех"

Приложение № 1 - Индивидуална карта на ученика

Приложение № 2 - Индивидуална карта на ученика

Приложение № 3 - Декларация за информираност и съгласие

Приложение № 6 - Примерна длъжностна характеристика на обр. мед.

Приложение № 8 - Присъствен списък

II. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ съгласно приложение № 4. - Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“.

ОУ „Черноризец Храбър“ с. Крушаре участва с 2 групи 

1. Първи клас – Антоанета Кискинова – 17 ученици

2. Трети клас – Красимира Куртева – 16 ученици

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

 

 III. Националната програма за финансиране на занимания по интереси : Приобщаващо образование с Дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

1. Клуб „Бъди ми приятел“ – 3 клас – Красимира Куртева – 10 ученици

2. Секция „Бързи, здрави, смели спортисти“ – 7 клас – Георги Великов – 10 ученици

3. Клуб „Заедно около света и у нас“ – 6 а и б класове – Зорница Георгиева – 10 ученици

4. Клуб „Умните бързаци“ – 4 клас – Димитрина Вълкова – 10 ученици

IV. Проект BG05M9OP001-2.018-0039-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ заедно със сдружение „Ромска академия за култура и образование"

Дейност 1 „Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности. Включва ученици за Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българския език не е майчин.

Документи и приложения към програмите и проектите:

V. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

ОУ „Черноризец Храбър“ с. Крушаре участва с 1 група

1. Клуб „Компютърът - моят свят“ – 6а, 6б клас – ръководител Мария Ангелова – 11 ученици

Документи и приложения на http://oukrushare.com/index.php/obrazovanie-za-utreshniya-den:

Дейности:

 На 21 февруари 2020 г. се проведе II-ра публична изява с учениците участващи в проект: „Приобщаващо образование - Дейности по интереси“ от Клуб „Бъди ми приятел“ по направление „Човекът и природата“ с ръководител Красимира Куртева - трети клас и Клуб „Умните бързаци“ по направление „Математика“ с ръководител Димитрина Вълкова - четвърти клас съвместно с Регионален Исторически музей - Сливен изработиха кукерски маски. Изгледаха беседа с презентация за историята и традициите на кукерите. Изработените маски ще бъдат продадени. Със събраните средства ще се помогне дете в нужда. 

На 18 ноември се проведе I-ва публична изява по проект "Приобщаващо образование" на групи по интереси в начален етап на Основно училище "Черноризец Храбър" - село Крушаре и по Национална програма "Заедно за всяко дете" на Основно училище "Панайот Хитов" - град Сливен. Учениците на Основно училище "Панайот Хитов" - град Сливен гостуваха на учениците от Основно училище "Черноризец Храбър" - село Крушаре.

  

На 7 ноември учениците от Клуб "Заедно около света и у нас" ,  с ръководител госпожа Зорница Георгиева и учениците от Клуб "Бъди ми приятел" с ръководител госпожа Красимира Куртева по проект "Приобщаващо образование" (група занимания по интереси) изработиха красиви кукли от плат с помощта на госта им -  Мария Робева. Учениците от начален и прогимназиален етап с голям интерес и желание се включиха в творческата работилница за изработването на куклите. Усмивките и радостта не слизаше от лицата им.  Да им пожелаем нови пътешествия с различните култури и традиции на народитe.