Учебна документация

Заповед за план-прием за учебната 2019/ 2020 г. за I-ви и V-ти клас

 Заповед за график на план-прием за учебната 2019/ 2020 г. за I-ви клас

Стратегия за развитие на училището 2016 -2020 година, актуализирана през месец септември 2019 година.

Годишен план на училището за уч. 2019/2020 г.

Учебни планове I - VII клас за уч. 2019/ 2020 г.

Правилник за дейносттта на училището за уч. 2019/2020 г.

План за квалификационната дейност през уч. 2019/2020 г.

Организация на учебния ден през уч. 2019/ 2020 г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 

Мерки за подобряване качеството на Учебно-възпитателния процес и ефективна преподавателска дейност съгласно ДОИ и указания на МОН

ЗАПОВЕД за график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети по учебен план за самастоятелна форма на обучение, учебна 2019/ 2020 г.