Logo

Учебна документация

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

План-прием за учебната 2020/ 2021 г. за I-ви и V-ти клас

Заповед на план-прием за учебната 2021/ 2022 г. за I-ви клас

ЗАПОВЕД за график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети по учебен план за самостоятелна форма на обучение, I-ва поправителна сесия на учебната 2019/ 2020 г.

Стратегия за развитие на училището 2020 -2024 година, актуализирана през месец септември 2020 година.

Годишен план на училището за уч. 2020/2021 г.

Учебни планове I - VII клас за уч. 2020/ 2021 г.

Правилник за дейносттта на училището за уч. 2020/2021 г.

План за квалификационната дейност през уч. 2020/2021г.

Организация на учебния ден през уч. 2021/ 2021 г.

График на входни нива, контролни работи и класна работа за I учебен срок

Консултации в начален и прогимназиален етап през I учебен срок

График на родителски срещи за I учебен срок

Графици през II учебен срок

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 

Мерки за подобряване качеството на Учебно-възпитателния процес и ефективна преподавателска дейност съгласно ДОИ и указания на МОН

 План на комисията по безопастност на движенията по пътищата

План за  методическото обединение на прогимназиалните учители през учебната 2020/2021

План за  методическото обединение на началните учители през учебната 2020/2021 

План за работата на педагогическия съвет за учебната 2020/2021

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд в ОУ" Черноризец Храбър",с.Крушаре през учебната2020/2021  

Обществен съвет 2019

 Обществен съвет 2020

СФО-Нова сесия 2021

Годишна програма ЦОУД 2020/2021

График на учебното време на ЦОУД

План за контролна дейност на Пеню Дичев-директор на ОУ"Черноризец Храбър"

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.